Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK z dnia 16 maja 2016 roku, „Konsument,  który dokonał wcześniejszej spłaty zobowiązania kredytowego (również poprzez konsolidację lub refinansowanie) ma prawo do proporcjonalnego zwrotu prowizji.”


  Mając na uwadze stale rosnącą liczbę wniosków o interwencje Rzecznika Finansowego, w sprawach, w których podmioty rynku finansowego odmawiają rozliczenia i zwrotu proporcjonalnej części prowizji od udzielonego kredytu konsumenckiego przy przedterminowej spłacie, a także zważywszy na istotny odsetek spraw, w których pomimo interwencji Rzecznika Finansowego kredytodawca nie zmienił swojego stanowiska i nie uznał roszczeń klienta, należy spodziewać się w najbliższym czasie zwiększenia ilości spraw, w których kredytobiorcy wstąpią na drogę postępowania sądowego w przedmiotowym zakresie. Rzecznik Finansowy będzie wspierał konsumentów na gruncie postępowania cywilnego, w tym także przedstawiając właściwemu sądowi oświadczenie zawierające istotny dla sprawy pogląd. – czytamy na stronie RF.      

 ZWROT PROWIZJI BANKOWEJ - WYPEŁNIJ FORMULARZ, MOŻEMY CI POMÓC!

 

Kiedy możesz odzyskać zwrot prowizji i kosztów od banku?

  1. Gdy została pobrana prowizja.
  2. Umowę kredytu zawarłeś po 18 grudnia 2011 roku – od tego momentu obowiązują zapisy ustawy o kredycie konsumenckim.
  3. Kredyt konsumencki był w kwocie nie wyższej niż 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej.
  4. Spłaciłeś kredyt przed czasem, czyli wcześniej niż przewidywał termin zawarty w umowie poprzez samodzielną spłatę lub konsolidację lub dokonałeś refinansowania, czyli przeniosłeś zobowiązanie do innej instytucji.
  5. Kredyt został udzielony na osobę fizyczną, a nie na firmę.
       
„Uważamy, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich charakteru. Oczywiście, zwrot powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Zwrot nie powinien też zależeć od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę”

– mówi Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  Na swojej stronie Rzecznik Finansowy udostępnił kalkulator, który pozwoli wyliczyć kwotę, jaką powinien zwrócić kredytodawca (bank lub instytucja pożyczkowa) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Dotyczy on umów o kredyt konsumencki zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r.          
Pomożemy ci odzyskać prowizję, opłaty administracyjne, składki na ubezpieczenie i inne koszty. Bez ukrytych opłat! Niczym nie ryzykujesz. Możesz tylko zyskać to, co ci się prawnie należy.