Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego są jasne. Rolnik, który znajduje się na kwarantannie jest osobą zdrową, która miała potencjalny kontakt z osobą chorą. Jeśli nie występują u niego objawy zakażenia, może wykonywać prace na terenie gospodarstwa rolnego.


 

Czym dokładnie jest teren gospodarstwa?

Zgodnie z przepisami ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu  ustroju rolnego (DzU 2019, poz 1362), jako gospodarstwo rolne należy rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych wynosi co najmniej 1 ha. Gospodarstwo rolne według kodeksu cywilnego to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, inwentarzem i urządzeniami, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Przyjmując, iż poszczególne grunty stanowią jedno gospodarstwo rolne nie ma decydującego znaczenia ich wzajemne położenie, to czy tworzą one zwarty kompleks, czy są rozproszone lub czy znajdują się w granicach administracyjnych jednej lub kilku gmin. Najważniejsze jest ich funkcjonalne powiązanie, które pozwała na stwierdzenie, że stanowią one zorganizowaną całość gospodarczą. Będąc na kwarantannie rolnik może pracować na terenie gospodarstwa zachowując wszelką ostrożność i postępując zgodnie z zaleceniami opracowanymi przez Główny Inspektorat Sanitarny. Przebywanie na kwarantannie ma chronić innych przed zarażeniem.  

• Nie opuszczaj terenu swojego gospodarstwa. Możesz zajmować się inwentarzem na jego terenieMożesz uprawiać swoje pole.

[caption id="attachment_3457" align="aligncenter" width="794"]Zasady kwarantanny Rolnika Więcej tutaj: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-dla-rolnikow-poddanych-kwarantannie-domowej-w-zwiazku-z-covid19[/caption]    

Inaczej wygląda sprawa kiedy rolnik jest chory (po teście zostanie stwierdzony u niego koronawirus). W takim przypadku obowiązuje go całkowita IZOLACJA.

Podczas izolacji nie może pracować w gospodarstwie, a o dalszym postępowaniu wobec niego decydują służby sanitarne i lekarze. Izolacja odbywa się z dala od otoczenia innych, nawet rodziny. W przypadku stanu ciężkiego, chory kierowany jest na leczenie do wyznaczonego szpitala. Jeżeli pozostaje w domu, ma zakaz opuszczania miejsca pobytu, pod groźbą wysokiej grzywny. Oznacza to, że nie może przemieszczać się nawet po swoim gospodarstwie rolnym.  

Ważne!

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną, trzeba na bieżąco śledzić przepisy oraz wytyczne stacji epidemiologicznych w tym zakresie.

        https://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarstwo_rolne