Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to kluczowy element każdej zawieranej umowy ubezpieczenia, niezależnie od tego czy wybieramy ubezpieczenie samochodu, domu czy polisy na życie. OWU najczęściej pojawia się jako załącznik umowy. Bardzo ważne jest, aby zapoznać się z jego treścią przed podpisaniem umowy, określa on bowiem najistotniejsze regulacje dotyczące zawartego stosunku prawnego.

 

Sprawdź, dlaczego warto je przeczytać zanim podpiszesz umowę oraz na co zwrócić szczególną uwagę.


 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU) – CZYM SĄ?

OWU to dokument, który zawiera niezbędne informacje na temat oferty danego ubezpieczenia. Reguluje on prawa oraz obowiązki stron umowy i uwzględnia postanowienia regulujące odpowiedzialność, a także wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela (czyli sytuacje, w których ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności za szkody). W OWU znajdziemy także definicję ważnych pojęć użytych w dokumencie. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia są również informacje o sumie ubezpieczenia (maksymalna kwota, jaką może wypłacić ubezpieczyciel) oraz przedmiocie ubezpieczenia, czyli tego co zostało ubezpieczeniem objęte.  

OWU jest bardzo ważnym dokumentem, z którym koniecznie trzeba zapoznać się przed podpisaniem umowy, to właśnie ten dokument określa w jakich przypadkach będzie można wystąpić do zakładu ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania, a kiedy nie będzie to możliwe.

Najlepiej zapoznać się z nim jeszcze przed podpisaniem umowy, zarówno w placówce, jak i przez Internet. Na stronach internetowych ubezpieczycieli tego typu dokumenty do ogólnego wglądu.      

WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

     

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ W OWU?

Oprócz tego, co dla nas jest najistotniejsze przy ubezpieczeniu, warto zwracać uwagę na zagadnienia takie jak czas trwania umowy, możliwość jej rozwiązania i kwestię przedłużenia ubezpieczenia na następny okres. Ważny jest także okres karnacji oraz wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela.    

CO ZNAJDUJE SIĘ W OWU?

Każde OWU rozpoczyna się od ogólnych postanowień, w których są zawarte definicje oraz skróty. Warto się z nimi zapoznać, aby było wiadomo, o czym jest mowa w trakcie omawiania szczegółów.   SŁOWNICZEK To w nim znajdziemy wytłumaczenie pojęć użytych w umowie. Musimy pamiętać, że potoczne znaczenie danych określeń może różnić się od tego, które zostało przyjęte na potrzeby umowy ubezpieczenia lub definicja słowniczka OWU może wprowadzać modyfikacje. Dlatego jeszcze raz podkreślamy – przed złożeniem podpisu na umowie, dokładnie zapoznajmy się z OWU. Podpisanie umowy ubezpieczenia oznacza akceptację warunków przedstawionych przez ubezpieczyciela, a w tym – jego definicje pojęć. W przypadku wątpliwości co do znaczenia poszczególnych terminów użytych w umowie czy OWU – rozstrzygające znaczenie ma definicja ujęta w słowniczku OWU.       Czym są ogólne warunki ubezpieczenia       PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY Zawierają ogólny zarys tego, co ubezpieczyciel i ubezpieczony mogą  od siebie wzajemnie wymagać zawierając umowę.   PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Jest to wskazanie zakresów sytuacji, w których umowa ubezpieczenia ma zastosowanie (czyli sytuacje, w których możemy wystąpić do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie). Może dotyczyć mienia jak i rzeczy niematerialnych, takich jak życie czy zdrowie.   ZAKRES UBEZPIECZENIA Zakres ubezpieczenia to nic innego jak przedział czasowy, w którym ubezpieczony może domagać się realizacji  przez ubezpieczyciela spełnienia świadczeń oraz wskazanie terytorium, na którym obowiązuje umowa.   ZAPISY O LIKWIDACJI SZKODY Informują o sposobie likwidacji szkody i jej zgłoszenia.   OKRES KARNACJI Jest to informacja o czasie, po upływie którego faktycznie zaczyna działać odpowiedzialność ubezpieczyciela. Jest to zapis, który chroni ubezpieczyciela przed nieuczciwymi klientami, np. kiedy mając wiedzę o zaistnieniu zdarzenia, które byłoby objęte ochroną, decydują się na wykup ubezpieczenia lub celowo doprowadzają do zaistnienia zdarzenia celem wyłudzenia ubezpieczenia.   WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA Wskazuje przypadki, których NIE obejmuje zawarta polisa. Decydując się na zgłoszenie szkody, to tutaj znajdziemy odpowiedź, czy nasza sytuacja nie wyczerpuje jednego z zapisów o wyłączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela.      

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (OWU)?

Większość konfliktów z ubezpieczalniami wynika właśnie z powodu nieprzeczytania lub niedostatecznie wnikliwego zapoznania się z dokumentem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dokładne zapoznanie się z OWU pozwala uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia. Co więcej, wiele firm zamieszcza tam również szczegółowe instrukcje odnośnie tego, jak postępować w sytuacji zaistnienia szkody czy jak ją zgłosić. Zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia pomoże nam zdecydować się na zakup ubezpieczenia, które na pewno będzie odpowiadało naszym potrzebom.