Obowiązkowe ubezpieczenie – każdy kto prowadzi działalność rolniczą musi liczyć się z wydatkami z tego tytułu. Rodzaj ubezpieczenia zależy od wielkości rolnictwa, posiadanego sprzętu, nieruchomości oraz rodzaju upraw.


 

Wyróżniamy cztery rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych:

  1. odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika,
  2. dotowane ubezpieczenie uprawy,
  3. budynków wchodzących w skład gospodarstwa,
  4. ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych.
  Każdy przedsiębiorca rolny może wykupić dodatkowo ubezpieczenie dobrowolne. Daje ono większą, bardziej dopasowaną do potrzeb ochronę gospodarstwa rolnego. Zdarza się jednak, że ze względów finansowych lub innych rolnik rezygnuje z ubezpieczenia obowiązkowego. Jakie są konsekwencje braku obowiązkowego ubezpieczenia?  

WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

 

BRAK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA = BRAK MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ODSZKODOWANIE

Gdy dojdzie do szkody, rolnik będzie musiał sam pokrywać wszystkie koszty związane ze szkodą. Brak ubezpieczenia powoduje, że nie mamy możliwości ubiegania się o odszkodowanie.    

ROSZCZENIE REGRESOWE

Jeżeli na terenie gospodarstwa rolnego, którego właściciel nie wykupił UBEZPIECZNIA OC ROLNIKÓW, dojdzie do wypadku – poszkodowany będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie, które wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Z tym jednak wiąże się niemały problem. UFG po wypłacie odszkodowania poszkodowanemu domaga się ZWROTU WYPŁACONEGO  ODSZKODOWANIA od osoby, która nie dochowała obowiązku wykupienia polisy OC.  

skrajnych przypadkach roszczenie regresowe Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego może wynosić aż 5 000 000 euro.

    Roszczenie regresowe      

KARY ZA BRAK UBEZPIECZENIA

Rolnik, który nie ubezpieczył się zgodnie z nakładanym na niego obowiązkiem, musi liczyć się z karami materialnym za brak ubezpieczenia.   WYSOKOŚCI GRZYWNY: OC ROLNIKÓW – równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę BUDYNKI ROLNICZE – równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę DOTOWANE UBEZPIECZENIE UPRAW – 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar SAMOCHODU OSOBOWEGO – równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę SAMOCHÓD CIĘŻAROWY I CIĄGNIK SAMOCHODOWY – równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę POZOSTAŁY POJAZDÓW, NP. PRZYCZEPY ROLNICZEJ – równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę
  Najwyższe stawki dotyczą braku ubezpieczenia OC POJAZDÓW MECHANICZNYCH. Wyżej podane są maksymalne kwoty, jakie może zapłacić rolnik za brak ubezpieczenia pojazdów. Wielkość grzywny zależna jest od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym, wynosi ona:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
   

Nieopłacenie grzywny może doprowadzić do ściągnięcia jej przez urząd skarbowy na drodze postępowania egzekucyjnego.

 
 
 
 
MASZ PROBLEM W ROLNICTWIE?
Wichura, pożar lub zalanie zniszczyły Twoje budynki gospodarcze?
 Skorzystaj z BEZPŁATNEJ konsultacji. Dowiedz się, jak odzyskać odszkodowanie!
 
 
 
 
Źródła: https://i-rolnik.pl/wyzsze-kary-za-brak-ubezpieczen-obowiazkowych/ https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/dzialalnosc-gospodarcza/5195732,Kary-za-brak-OC-w-2021-roku.html