Pojęcie szkody w prawie cywilnym nie zostało ustawowo zdefiniowane. Szkoda uznawana jest za podstawową przesłankę odpowiedzialności. Dlatego też, posługując się poglądami nauki prawa cywilnego, stwierdzić można, iż określenie to odnosi się do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swej woli. Zastrzeżenie takie zostało dodane, żeby odróżnić szkodę od uszczerbków, które zostały spowodowane na mocy decyzji samego zainteresowanego podmiotu. W takim przypadku szkodą nie będzie np. wyzbycie się rzeczy lub jej zużycie przez uprawnionego.


 

SZKODA NA OSOBIE

Szkoda majątkowanaruszenie majątkowych dóbr i interesów osoby poszkodowanej (uszczerbek w majątku, np. w postaci poniesienia kosztów leczenia lub utraty zdolności zarobkowej).   Szkoda niemajątkowa (inaczej krzywda) – w rozumieniu prawa cywilnego wszelkie negatywne skutki dla cielesnej i psychicznej kondycji poszkodowanego, a więc takie naruszenie dóbr i interesów uprawnionego, które nie wywołuje reperkusji w jego majątku.  Są to szkody, które w znacznym stopniu ujemnie wpływają na dobre samopoczucie, cierpienia fizyczne (ból) i cierpienia psychiczne.  

WYPEŁNIIJ FORMULARZ I ODZYSKAJ NALEŻNE ODSZKODOWANIE!

 

SZKODA NA MIENIU

Inaczej szkoda majątkowa rzeczowa - uszczerbek w majątku wynikający z naruszenia prawa własności i innych praw majątkowych, powstałych w zakresie:
  1. rzeczywistej straty (damnum emergens)
  2. pozbawienia przyszłej korzyści (lucrum cessans)
 
W przypadku doznania szkody można domagać się jej naprawienia. W przypadku szkody majątkowej w formie odszkodowania, zaś w przypadku szkody niemajątkowej może przysługiwać zadośćuczynienie. Sposób oraz zakres naprawienia szkody uregulowane zostały w art. 361–363, 440–448 k.c.
  Szkoda uznawana jest za podstawową przesłankę odpowiedzialności, dlatego zawsze warto zgłosić się po należne odszkodowanie. Często jednak zdarza się, że w przypadku szkód majątkowych dochodzi do zaniżania kosztorysów sporządzanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Jest to powód, dla którego warto skorzystać z pomocy Arbiter S.A.. Od 2009 roku pomagamy w dochodzeniu należnych odszkodowań, zgłoś się do nas!    
MASZ PROBLEM Z UBEZPIECZYCIELEM?
 Skorzystaj z BEZPŁATNEJ konsultacji. Dowiedz się, jak odzyskać odszkodowanie!