Komu i kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytuły wypadku przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie ubezpieczonej, która wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

 
 • Stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.
 • Długotrwały uszczerbek na zdrowiu, to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie.
   

Wydarzył się wypadek? Odzyskaj należne odszkodowanie!

     

Wysokość jednorazowego odszkodowania

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ustala wysokość jednorazowego odszkodowanie na 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. 
Na mocy obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M. P. z 2021 r. poz. 217) w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wynoszą:
 1. 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy);
 2. 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy).
Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania, przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji przyznającej jednorazowe odszkodowanie. Kwoty jednorazowych odszkodowań zaokrągla się do pełnych złotych.    

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie

Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, do płatnika składek składa ubezpieczony lub uprawniony członek rodziny, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Płatnik składek, po otrzymaniu wniosku, kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, w szczególności:
 1. protokół powypadkowy;
 2. prawomocny wyrok sądu pracy;
 3. kartę wypadku;
 4. decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 5. zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się ubezpieczony;
 6. odpis aktu zgonu - w przypadku zgonu osoby, która uległa wypadkowi przy pracy, lub u której stwierdzono chorobę zawodową.
 
Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS. ZUS wydaje w ciągu 14 dni od dnia:
 1. otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej;
 2. wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
  Źródło: kadry.infor.pl

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Odzyskujemy należne odszkodowanie właśnie w takich sprawach. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas –  Odszkodowanie za szkody osobowe.