Umowy kredytowe indeksowane kursem CHF sprzedawane były przede wszystkim w latach 2003-2011. Umowy te zawierają niedozwolone zapisy umowne (klauzule abuzywne) w postaci klauzul indeksacyjnych.

Na mocy licznych wyroków sądów polskich oraz wyroku TSUE z dn. 3 października 2019 r. w sprawach kredytów frankowych, kredytobiorcy mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Kształtuje się korzystne dla frankowiczów orzecznictwo w zakresie nieważności umów CHF. Celem kierowanych przez nas pozwów jest: unieważnienie umowy, uznanie klauzul waloryzacyjnych za nieważne, żądanie zwrotu nadpłaconych rat.  

Wyślij umowę do BEZPŁATNEJ analizy!

 

Jak zakończy się sprawa sądowa? Sprawdź możliwości:

 

UNIEWAŻNIENIE UMOWY


W pozwie żądamy uznania umowy kredytowej za nieważną od dnia jej zawarcia. Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu doprowadzi do następujących skutków:
  • strony nie są związane umową, a zatem odpada podstawa płacenia rat kredytu (spłata kapitału + odsetki);
  • konsument uzyskuje możliwość żądania od banku wykreślenia hipoteki obciążającej nieruchomość.
  MUSISZ WIEDZIEĆ W znacznej części spraw, wyrok wnoszący o unieważnienie kredytu wiąże się z koniecznością rozliczenie się z bankiem z kwoty udzielonego kredytu.  

ODFRANKOWIENIE UMOWY


W takim przypadku żądaniem zapłaty objęta zostaje różnica pomiędzy pobranymi przez bank w złotych polskich ratami kredytu podlegającymi spłacie w walucie obcej według kursu sprzedaży ustalonego przez bank, a ratami kredytu, jakie konsument zobowiązany był płacić, przy założeniu, że kredyt udzielony był w złotych polskich i raty również miały być płacone w złotych polskich. Żądanie zapłaty może obejmować różnicę w wysokości rat za ostatnie 10 lat poprzedzające wytoczenie powództwa. Prawomocny wyrok zasądzający na rzecz konsumenta zwrot ww. różnicy doprowadzi do następujących skutków:
  • konsument zyskuje dodatkowe środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, w tym spłatę kapitału kredytu;
  • strony nadal związane są umową kredytu jednak przy założeniu, że kredyt udzielony został w złotych polskich i raty mają być spłacane w złotych polskich, a obliczane według marży wynikającej z umowy i stawki SARON;
  • zostaje wyeliminowane ryzyko kursowe, gdyż umowa obowiązuje nadal, ale bez postanowień zawierających odesłanie do kursu CHF;
  • zostają wyeliminowane postanowienia zawierające odesłanie do kursu CHF, co sprawia, że saldo kredytu jest wyrażone w złotych polskich;
  • konsument zwraca się z żądaniem do banku o ustalenie nowego harmonogramu spłaty uwzględniającego wyrok sądu.
     

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WYPEŁNIJ FORMULARZ