Po wydaniu prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy indeksowanej albo denominowanej do CHF (tzw. kredytu „frankowego”), należy niezwłocznie złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi w zakresie, w którym stwierdza nieważność umowy oraz zasądza na rzecz kredytobiorców nienależnie zapłacone raty.

 
Po otrzymaniu wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności należy wszcząć postępowanie egzekucyjne, zanim bank złoży w sprawie skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku. W razie uwzględnienia wniosku banku, komornik nie będzie mógł prowadzić egzekucji. Jeżeli do wstrzymania wykonania zaskarżonego wyroku dojdzie już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, komornik przekaże zajęte kwoty na rachunek depozytowy, co przynajmniej częściowo zabezpieczy interes majątkowy kredytobiorcy.
 
 
 
W praktyce banki często nie respektują orzeczeń stwierdzających nieważność umowy kredytu i pomimo prawomocności tych wyroków nadal pobierają należności wynikające z harmonogramu spłat kredytu. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku udzielenia bankowi pełnomocnictwa do potrącania z rachunku bankowego kwot tytułem spłaty rat kredytu frankowego, które najczęściej klienci udzielają podczas procedury zawierania umowy kredytowej. W takim przypadku należy wypowiedzieć to pełnomocnictwo, a dla pełnego zabezpieczenia swojego interesu najlepiej wypłacić wszystkie środki z rachunku bankowego służącego do obsługi kredytu.
 
 
Kredytobiorca powinien również złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu frankowego. Taki wniosek składa się w oparciu o oświadczenie banku o wyrażaniu zgody na wykreślenie hipoteki lub prawomocny i wykonalny wyrok sądu, wyraźnie stwierdzający, że umowa kredytu jest nieważna. Problemy z wykreśleniem z BIG-uWykreślenie dłużnika z BIG następuje na wniosek Wierzyciela. W razie stwierdzenia  prawomocnym wyrokiem, że umowa o kredyt frankowy jest nieważna, bank w terminie 14 dni powinien złożyć wniosek o wykreślenie informacji z BIG. Zaniechanie tej czynności podlega grzywnie w wysokości do 30 000 zł. Niemniej, kredytobiorca nie może samodzielnie złożyć do BIG wniosku o usunięcie danych o zadłużeniu z bazy. Dlatego jeżeli kredytodawca jest zdeterminowany i nie chce złożyć wniosku do BIG o usunięcie wpisu, to kredytobiorca w zasadzie nie ma skutecznych narzędzi aby usunąć wpis o nieistniejącym zadłużeniu.

 

NIE ZWLEKAJ! Walcz o swoje prawa już dziś!

NAPISZ DO NAS JUŻ DZIŚ

 
 

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Czytaj więcej TUTAJ.