11.12.2023 r. był kolejnym dobrym dniem dla frankowiczów!

W tym dniu TSUE wydał Postanowienie w sprawie o sygn C-756/22, w którym wskazał, że:
"W konsekwencji w kontekście uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną w całości ze względu na to, że nie może ona dalej obowiązywać po usunięciu zawartych w niej nieuczciwych warunków, dyrektywa 93/13 stoi na przeszkodzie wykładni prawa krajowego, zgodnie z którą instytucja kredytowa ma prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty”.

Kolejny raz zatem Trybunał potwierdził, że Bankom nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie!