KRUS – JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W ROLNICTWIE

25 lut
2021

KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników.

 

Prawo do otrzymania z KRUS jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub domownikowi, jeżeli wskutek wypadku przy pracy w rolnictwie czy też zawodowej choroby rolniczej, doszło u poszkodowanego do długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu.


 

Prawo do otrzymania  z KRUS jednorazowego odszkodowania uwarunkowane jest spełnieniem przesłanek, które zostały określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 11 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników). Prawo do otrzymania z KRUS jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub domownikowi, jeżeli wskutek wypadku przy pracy w rolnictwie czy też zawodowej choroby rolniczej, doszło u poszkodowanego do długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci ubezpieczonego z wyżej wymienionych przyczyn, jednorazowe odszkodowanie z KRUS przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego.

 

Rolnikiem w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych. Rolnikiem w rozumieniu ustawy jest również osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesiania (art. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ I UZYSKAJ BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

 

 

JAK ZGŁOSIĆ WYPADEK?

Wypadek przy pracy rolniczej trzeba zgłosić do najbliższej placówki KRUS. Powinniśmy zrobić to jak najszybciej, ale nie później niż 6 miesięcy od zdarzenia. Osoba poszkodowana lub inna zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:

  1. zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
  2. udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
  3. wskazać świadków wypadku;
  4. dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
  5. udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

Za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności.

 

KRUS po otrzymaniu zgłoszenia rozpocznie postępowanie dowodowe, które ma na celu wyjaśnienie przyczyny i okoliczności wypadku.

 

 

 

CO DALEJ?

Po czynnościach postępowania dowodowego musi zostać sporządzony protokół powypadkowy w dwóch egzemplarzach. Jeden powinien zostać doręczony poszkodowanemu (ubiegającemu się o odszkodowanie).

 

 

PAMIĘTAJ

Osoba ubiegająca się o jednorazowe odszkodowanie z KRUS za wypadek w rolnictwie ma prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole! Jest na to 7 dni od otrzymania protokołu, a zastrzeżenia musza mieć formę pisemną.

 

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY jest podstawą do uznania bądź odrzucenia wniosku o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy w rolnictwie. Ma on również kluczowe znaczenie, jeżeli staramy się o uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników.

 

Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:

spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa
lub
będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

 


MASZ PROBLEM W ROLNICTWIE?😫
Wichura, pożar lub zalanie zniszczyły Twoje budynki gospodarcze?🌪
🆓 Skorzystaj z BEZPŁATNEJ konsultacji. Dowiedz się, jak odzyskać odszkodowanie!
 

 

Źródło: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-wypadkowego-chorobowego-i-macierzynskiego/jednorazowe-odszkodowania/

Kancelaria Prawna Arbiter

Kancelaria Prawna Arbiter
author