POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ARBITER S.A.

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony https://www.arbitersa.pl oraz serwisów internetowych udostępnianych w domenach https://www.arbitersa.pl administrowanych przez Arbiter S.A. z siedzibą we Wrocławiu odnoszących się do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności.

I. ADMINISTRATOR STRONY

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Arbiter S.A. ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław, REGON 021050266, NIP 897-175-48-00, wpisana Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000341073, kapitał zakładowy 100.000,00 zł opłacony w całości.

II. GROMADZENIE DANYCH

 1. Dostęp do strony https://www.arbitersa.pl nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji, przeprowadzenia procedury logowania czy podania przez Użytkownika danych osobowych, za wyjątkiem korzystania z formularzy kontaktowych.
 2. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze strony https://www.arbitersa.pl i jej zasobów, dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 3. Arbiter S.A. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do treści prezentowanych na stronie https://www.arbitersa.pl przez czas nieokreślony. Arbiter S.A. jest upoważniona do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, które udostępnia Użytkownik, gdy składa zapytania w ramach formularzy kontaktowych na stronie https://www.arbitersa.pl w celu umożliwienia korzystania z usług oraz zaspokojenia ewentualnych roszczeń.
 4. Arbiter S.A. jest upoważniona do gromadzenia i przetwarzania następujących danych: imię i nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu.
 5. Arbiter S.A. będzie korzystać z udostępnionych danych w celu analizy i realizacji złożonego przez Użytkownika zapytania, a także zapewnienia Użytkownikowi pełnego dostępu do usług i informacji zawartych na stronie https://www.arbitersa.pl, weryfikowania Użytkownika w trakcie kontaktu z nim, identyfikacji Użytkowników na stronie https://www.arbitersa.pl.
 6. Użytkownik, który udostępnił Arbiter S.A. swoje dane może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tych danych a także nimi zarządzać.
 7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą:

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w celach: marketingu produktów i usług własnych, kontaktu drogą telefoniczną i za pomocą poczty elektronicznej, przekazania danych innym podmiotom – współpracującym z Administratorem kancelariom prawnym;

– na podstawie art. 6 ust. 3 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub polskiego, któremu podlega Administrator, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne, w tym ustawy o rachunkowości i kodeksu pracy;

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (marketingu produktów i usług własnych, kontakt telefoniczny i mailowy) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne;

III. ZABEZPIECZENIA

 1. W celu zapewnienia ochrony przed nieupoważnionym lub bezprawnym dostępem do informacji, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji, przypadkowej utracie informacji o Użytkowniku Arbiter S.A. dysponuje odpowiednimi środkami bezpieczeństwa: protokół SSL pozwalający na nawiązanie bezpiecznego połączenia z użyciem certyfikatów.
 2. Arbiter S.A. podkreśla, iż mimo zastosowania wszystkich powyżej wskazanych środków zabezpieczeń, nie może udzielić gwarancji całkowitego zabezpieczenia w zakresie danych osobowych.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że połączenia internetowe oraz poczta elektroniczna nie mają charakteru poufnego i mogą umożliwiać bądź wymagać ingerencji osób trzecich.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Arbiter S.A. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Arbiter S.A. zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Korzystanie ze strony oraz przekazanie danych przez Użytkownika, oznacza wyrażanie przez niego zgody na wykorzystanie jego danych w sposób określony w przedmiotowej Polityce Prywatności.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony https://www.arbitersa.pl zgodnie z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.
 4. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z treści https://www.arbitersa.pl wyłącznie na własny użytek osobisty. Dane oraz materiały zamieszczone na stronie https://www.arbitersa.pl, podlegają ochronie ze względu na prawa autorskie i nie jest dopuszczalne wykorzystywanie ich w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
 5. Użytkownik, za uprzednim wyrażaniem zgody, może otrzymywać na wskazany adres e-mail informacje o usługach Arbiter S.A.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść podanych przez siebie informacji.
 7. Arbiter S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w ramach korzystania ze strony https://www.arbitersa.pl jeśli doszło do nich z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

V. OCHRONA PRAW

 1. Użytkownik strony ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Arbiter S.A. i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów Użytkownik nie życzy sobie pozostawienia Arbiter S.A. swoich danych osobowych, ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania ze strony https://www.arbitersa.pl.
 2. Użytkownik ma prawo do żądania od Arbiter S.A. dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W tym celu wystarczy przesłać e-mail z oświadczeniem pod adres biuro@arbitersa.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie bądź ustania ich przetwarzania w celach planowania biznesowego, z zastrzeżeniem danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 3 lit. c) i art. 6 ust. 3 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, to jest gdy wygaśnie obowiązek ich przetwarzania wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub przestaną być one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES ARBITER S.A.

I. DEFINICJE

 1. Administrator – Arbiter S.A. ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław, REGON 021050266, NIP  897-175-48-00,  wpisana Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000341073, kapitał  zakładowy  100.000,00  zł  opłacony  w  całości.
 2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
 3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
 2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
 3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
 4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
 6. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 7. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

III. SPOSOBY OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO COOKIES

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z witryny internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.1