Pomoc prawna

Pomoc prawna

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Świadczymy wszechstronną pomoc prawną dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców i zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami ścigania i administracji publicznej.

Uzyskujemy należne świadczenia dla najbliższych członków rodziny Zmarłego oraz uzyskujemy dla nich pieniądze zgromadzone przez Zmarłego w ZUS i koncie OFE.

SPADEK PIENIĘŻNY Z OFE

 • pomoc prawna w sprawach o uzyskanie świadczeń zgromadzonych na funduszu OFE przez zmarłego członka najbliższej rodziny
 • pomoc prawna w sprawach o ustalenie rachunków bankowych, lokat i kont finansowych założonych przed śmiercią przez Zmarłego oraz uzyskanie należnych pieniędzy najbliższym członkom rodziny Zmarłego

PRAWO CYWILNE

 •  przygotowywanie projektów umów i pomoc prawna w sporach związanych z niewykonaniem umów lub ich rozwiązaniem
 •  prawne wsparcie we wszelkich kwestiach dotyczących nieruchomości
 •  doradztwo prawne w sprawach lokalowych i spółdzielczych

ROZWODY I SPRAWY RODZINNE

 •  prowadzenie spraw rozwodowych
 •  pomoc w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych
 •  prowadzenie spraw dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków

SPADKI

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu
 •  pomoc prawną przy sporządzaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia
 • prowadzenie spraw o zapłatę zachowku
 •  pomoc prawną we wszelkich kwestiach dotyczących sporządzenia testamentu

PRAWO PRACY

 •  prowadzenie spraw dotyczących niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 •  prowadzenie spraw o zapłatę należnych wynagrodzeń
 •  pomoc we wszelkich kwestiach dotyczących zawierania i wykonywania umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło, umów o świadczenie usług czy kontraktów menadżerskich
 •  reprezentacja w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu w pracy

PRAWO KARNE

 •  prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego i prawa wykroczeń
 •  pomoc prawna w sprawach zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 •  pomoc prawna w sprawach dotyczących zarządzenia wykonywania kary pozbawienia wolności, odroczenia lub przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz w sprawach dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności

Nagrody i Wyróżnienia