Szybka pomoc!

Porozmawiaj z nami!

Szkody Górnicze

Zgodnie z Ustawą o Geologii i Górnictwie, przedsiębiorca prowadzący zakład górniczy jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone na nieruchomości w wyniku działalności tego zakładu. Jak wynika z przepisów tej ustawy, nie ma możliwości zablokowania działalności zakładu górniczego ani sprzeciwienia się potencjalnym zagrożeniom, które mogą pojawić się na nieruchomości. Jednak właściciel nieruchomości ma prawo żądać odszkodowania lub przywrócenia pierwotnego stanu w przypadku powstania takich szkód.

Przewidziane są środki ochrony interesów właścicieli nieruchomości poprzez możliwość dochodzenia odszkodowań lub przywracania pierwotnego stanu w przypadku szkód spowodowanych przez działalność górniczą.

Rodzaje szkód górniczych:

Dokumentacja

Udokumentujemy szkodę i oszacujemy jej wartośc.

Specjaliści

Gwarantujemy pomoc specjalistów w dochodzeniu odszkodowań.

Wynagrodzenie

Rozliczamy się dopiero po wygranej sprawie!

Wniosek o odszkodowanie za szkody górnicze może złożyć osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który jest właścicielem, dzierżawcą, zarządcą albo użytkownikiem obiektu uszkodzonego na skutek prowadzonej działalności górniczej. Pismo składa się do zakładu górniczego lub innego podmiotu prowadzącego działalność wydobywczą na terenie, na którym stoi obiekt. Odpowiedzialnością za szkody górnicze obciążyć można również przedsiębiorcę, mającego w dniu ujawnienia szkody prawo do prowadzenia na danym obszarze działań górniczych. Jeśli natomiast nie uda się go ustalić, odpowiedzialność za szkodę ponosi Skarb Państwa i do niego właśnie kieruje się wniosek.

Kopalnia ma ustawowy 30-dniowy termin na zawarcie ugody. Po upływie tego czasu następuje wyczerpanie postępowania ugodowego, a poszkodowany nabywa uprawnienie do wszczęcie postępowania sądowego w celu dochodzenia swoich roszczeń. Należy jednak pamiętać, że roszczenie o naprawę szkód górniczych może ulec przedawnieniu.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Według ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze, przedawnienie szkód górniczych następuje po 5 latach od momentu dowiedzenia się o wyrządzonych szkodach (art. 149 ustawy). Po upływie tego okresu, sprawca (kopalnia lub przedsiębiorca, który stał się jej sukcesorem) może uchylić się od naprawienia szkody, a tym samym wypłacenia odszkodowania. Pamiętać jednak należy, że jeżeli uszkodzenia powstały przed dniem 1 stycznia 2012 roku, zastosowanie do nich mają przepisy uchylonej już ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, która to ustawa zakreślała krótszy – bo 3 letni – okres przedawnienia, liczony od dowiedzenia się o szkodzie.

ARBITER S.A.

Odszkodowanie za Szkody górnicze

SZKODY NA NIERUCHOMOŚCIACH

Szkody związane z eksploatacją górniczą mogą przybierać różnorakie formy. Mogą to być zarysowania i pęknięcia w ścianach zewnętrznych budynków, uszkodzenia stropów, deformacje stolarki okiennej i drzwiowej, a nawet pochylenia budynków lub ich zawalenia. Każdy rodzaj szkody może mieć różne przyczyny, niekoniecznie związane bezpośrednio z działalnością górniczą. Dlatego też konieczna jest dokładna analiza specjalistyczna, aby określić zakres roszczeń, które można zgłosić do zakładu górniczego.

Nasz zespół to specjaliści z szerokim doświadczeniem w dochodzeniu odszkodowań! Dzięki naszej wiedzy i praktyce pomożemy odzyskać Ci należne odszkodowanie.

Zgłoś sprawę, nie zwlekaj!

ZGŁOŚ SPRAWĘ

3 proste kroki!

ZGŁOŚ SPRAWĘ

Wpisz w formularzu kontakt do siebie, a my oddzwonimy najszybciej jak to możliwe. Możesz też kontaktować się z nami bezpośrednio pod numerem Infolinii 71 780 71 00.

OPISZ SPRAWĘ

Podczas rozmowy telefonicznej, opowiesz nam, co się wydarzyło, my dopytamy kilka szczegółów, aby wybrać najlepsze ścieżki postępowania do odzyskania jak najwyższego odszkodowania.

ODZYSKAJ PIENIĄDZE

Po podpisaniu umowy będziemy walczyć z zakładem górniczym w Twoim imieniu. Odzyskane odszkodowanie przelejemy na twoje konto, dzięki czemu od razu będziesz mógł naprawiać powstałą szkodę lub przeznaczyć pieniądze na jakikolwiek inny cel.