Za każdym razem, gdy zostanie stwierdzone, że zapisy umowy frankowej są niedozwolone (czyli są klauzulami abuzywnym), sąd ma obowiązek sprawdzić, czy umowa bez tych zapisów ma rację bytu. Jeśli może nadal obowiązywać bez tych zapisów, dochodzi do ich wykreślania, a w następstwie do odfrankowienia umowy. Jeśli natomiast zapisy uznane za abuzywne mają spore znaczenie w odniesieniu do całości postanowień, wówczas cała umowa musi upaść, czyli dochodzi do unieważnienia umowy o kredyt pseudofrankowy. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2019 r. (sygn. akt V CSK 382/18) Sąd wskazał, że samo umożliwienie spłaty bezpośrednio w walucie obcej miałoby sens w sytuacji, gdy mechanizmy indeksacji byłyby skonstruowane prawidłowo. Jednak kredyty pseudofrankowe posiadają wadliwe zapisy, a kwestie dotyczące mechanizmu indeksacji są abuzywne.   Jakie klauzule abuzywne znajdują się w umowach o kredyt we franku szwajcarskim?    ZAPIS STOSOWANY PRZEZ PTF BANK S.A. (OBECNIE SANTANDER): „Wysokość stopy oprocentowania może ulegać zmianie w każdym czasie, odpowiednio do zmiany jednego lub kilku z niżej wymienionych czynników (…). Decyzję w przedmiocie ustalenia zasad oprocentowania kredytów na bazie stopy zmiennej oraz ich wysokości i zmianie podejmuje Zarząd Banku.” Zapis ten jest klauzulą abuzywną. Analogiczne postanowienie zostało wpisane do rejestru niedozwolonych klauzul umownych pod numerem 4704. Abuzywność została stwierdzona odpowiednimi wyrokami Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.   ZAPIS STOSOWANY PRZEZ BANK MILLENIUM S.A.: „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.” Zapis ten jest klauzulą abuzywną wpisaną do rejestru niedozwolonych klauzul umownych pod numerem 3178. Zostało stwierdzone to odpowiednimi wyrokami Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.   ZAPIS STOSOWANY PRZEZ KREDYT BANK S.A.: „Spłata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty.” Zapis ten jest klauzulą abuzywną. Tożsame postanowienie zostało wpisane do rejestru niedozwolonych klauzul umownych pod numerem 3179. Abuzywność została stwierdzona odpowiednimi wyrokami Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.  

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

Więcej  “tutaj”