Szybka pomoc!

Porozmawiaj z nami!

Jesteś ofiarą błędu medycznego?

Pomagamy uzyskać należne odszkodowanie za szkody, których powodem był błąd lekarski/medyczny wynikający z niewiedzy lekarza lub źle postawionej diagnozy. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub podejrzewasz, że mogło dojść do błędu w sztuce lekarskiej – zgłoś się do nas!

W dochodzeniu odszkodowania wymagane jest udowodnienie zdarzenia medycznego oraz związku między błędem medycznym, a uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią poszkodowanego, co sprawia, że poszkodowana osoba musi wykazać się dużą cierpliwością i wiedzą, aby uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny. W procesie tym kluczową rolę odgrywa opinia specjalisty oraz zgromadzona dokumentacja, dlatego tak ważne jest aby skorzystać z pomocy specjalistów!

Jaki jest czas na dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne?

Niezgodnie przeprowadzona operacja

Nieprawidłowo prowadzone leczenie

Zaniedbanie personelu medycznego

Zaniechanie leczenia

Kodeks cywilny nie definiuje błędu medycznego, jednak taką definicję można znaleźć w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 1. kwietnia 1955 roku. Błędem w sztuce lekarskiej nazwiemy czynność bądź zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodną z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Błędem medycznym nazwiemy więc nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.

Dokumentacja

Aby skutecznie dążyć do uzyskania odszkodowania w przypadku błędów medycznych, ważne jest, aby dokładnie gromadzić całą dokumentację medyczną, uzyskać opinie ekspertów medycznych, uwzględnić zeznania świadków oraz starannie przygotować pozew sądowy. Arbiter S.A. pomoże Ci w wielu aspektach formalnych! Przede wszystkim zadbamy o to, aby w sądzie przedstawiono wszystkie dostępne dowody na winę lekarza lub szpitala, a także ustalimy związek między tą winą, a wszelkimi uszczerbkami na zdrowiu.

Rodzaje błędów medycznych

Błąd diagnostyczny polega na niewłaściwym rozpoznaniu schorzenia u pacjenta. Niewłaściwe rozpoznanie polega na błędnym stwierdzeniu, że pacjent jest zdrowy bądź słusznym stwierdzeniu, iż pacjent choruje, jednakże następnie stawiana jest błędna diagnoza.


Następstwem postawienia niewłaściwej diagnozy może być pogorszenie się stanu chorego, rozstrój zdrowia, a w najcięższych przypadkach śmierć. W chwili postawienia błędnej diagnozy stosowana jest nieodpowiednia terapia leczenia, a więc rzeczywista przyczyna nie jest leczona, a pacjent otrzymuje leki, które mogą powodować rozstrój zdrowia. Przykładem błędu diagnostycznego może być nierozpoznanie zawału mięśnia sercowego lub pomylenie bólu żołądka z atakiem wyrostka robaczkowego.


W orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2013 r. (sygn. akt IV CSK 64/13) wskazano, że pojęcie „błędu w sztuce lekarskiej” odnosi się zatem nie tylko do błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym błędu operacyjnego), ale również do błędu diagnostycznego (błąd rozpoznania). W razie konieczności poprzedzenia zabiegu operacyjnego specjalistycznymi badaniami, błąd diagnostyczny może się odnosić do etapu tych badań, a jego konsekwencją może być błędna diagnoza schorzenia prowadząca do błędnej decyzji o zabiegu operacyjnym, lub o zakresie takiego zabiegu. Przykładowo, błędem takim może być stwierdzenie gruźlicy u pacjenta, który w rzeczywistości miał chorobę gośćcową (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1972 r., sygn. akt II CR 609/71).

Błąd terapeutyczny jest najczęściej skutkiem źle postawionej diagnozy. Błąd ten ma miejsce wówczas, gdy choroba została zdiagnozowana właściwie jednakże wybrano złą metodę leczenia. W takich przypadkach chory otrzymuje leki, które nie są skuteczne bądź kierowany jest na zabieg, którego wykonanie nie jest konieczne. Przeważnie w błędach terapeutycznych pacjent kierowany jest na niewłaściwą drogę leczenia. Przykładowo, skierowanie pacjentki na operację neurochirurgiczną, mimo że stan jej zdrowia w ogóle nie uzasadniał wykonania takiego zabiegu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 lutego 2005 r., sygn. akt V KK 375/04).

Wyróżnia się również błąd techniczny. Powstanie tego błędu następuje podczas wykonywania wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych (np. operacja chirurgiczna, operacja plastyczna). Błędy te występują wówczas, gdy na skutek niewłaściwego postępowania osoby uczestniczącej w przeprowadzeniu operacji, dochodzi do uszczerbku na zdrowiu bądź nawet zgonu pacjenta. Z błędem technicznym możemy mieć do czynienia np. w sytuacji pozostawienia zamkniętego zaworu z tlenem przez anestezjologa podczas operacji, co skutkuje śmiercią pacjenta.

Błąd organizacyjny jest następstwem wadliwej organizacji pomocy medycznej, która powoduje dalsze negatywne następstwa. W orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 12 października 2006 r. (sygn. akt I ACa 377/06) wskazano, że za błędy organizacyjne oraz zaniedbania personelu medycznego, a także za naruszenie standardów postępowania i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, odpowiedzialność ponosi zakład opieki zdrowotnej (szpital). W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia doszło do zaniedbań takich jak m.in.: zaginięcie karty obserwacyjnej pacjentki, niewłaściwie prowadzona dokumentacja anestezjologiczna, niezastosowanie specjalistycznego sprzętu. Pacjentce podano również zdwojoną dawkę środka znieczulającego, co w ocenie Sądu, mogło doprowadzić do porażenia mięśni oddechowych, w tym międzyżebrowych i w efekcie zatrzymania oddechu.


Wskazany podział błędów medycznych nie ma charakteru katalogu zamkniętego. Rodzaje błędów medycznych mogą być bardzo różnorodne. Sprawy, w których dochodzi do powstania błędu medycznego mają charakter zawiły, dlatego też wprowadzenie pewnych kategorii ułatwia poszkodowanemu precyzyjne sformułowanie żądań i roszczeń, a także przedstawienie dowodów w postępowaniu.

Zgłoś sprawę, nie zwlekaj!

ZGŁOŚ SPRAWĘ

3 proste kroki!

ZGŁOŚ SPRAWĘ

Wpisz w formularzu kontakt do siebie, a my oddzwonimy najszybciej jak to możliwe. Możesz też kontaktować się z nami bezpośrednio pod numerem Infolinii 71 780 71 00.

OPISZ SPRAWĘ

Podczas rozmowy telefonicznej, opowiesz nam, co się wydarzyło, my dopytamy kilka szczegółów, aby wybrać najlepsze ścieżki postępowania do odzyskania jak najwyższego odszkodowania.

ZGŁOŚ Z NAMI SWOJE ROSZCZENIA

Otrzymasz od nas umowę i pełnomocnictwa do podpisu. Pomożemy Ci przejść przez ten trudny czas!