Sprawa przed Sądem Najwyższym ma charakter precedensowy i wyznaczy kierunek linii orzeczniczej w sądach powszechnych dla kredytu denominowanego. 15 października 2020 roku Sąd Najwyższy rozpozna skargę kasacyjną kredytobiorcy Deutsche Banku od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2019 roku, w którym to to przegrał w I oraz II instancji, a zarzuca nieważność umowy kredytu denominowanego. Do tej pory Sąd Najwyższy kilka razy wypowiadał się o kredytach indeksowanych, jednak jeszcze nigdy nie orzekł o nieważności umowy kredytu denominowanego. W sądach powszechnych wciąż brakuje jednolitej linii orzeczniczej na gruncie tego typu konstrukcji umów. Część sądów uznaje, że umowa kredytu denominowanego – która wprost wskazuje kwotę kredytu w walucie CHF (odmiennie niż kredyt indeksowany) – może dalej funkcjonować po usunięciu z niej odesłań do tabel kursowych banku, stając się stricte kredytem walutowym. Kredytobiorca może spłacać dalej raty bezpośrednio we franku. Inne uznają, że usunięcie z umowy postanowień nieuczciwych opartych o tabele kursowe banku prowadzi do nieważności umowy.  
Złożyliśmy pismo z nowym uzasadnieniem skargi kasacyjnej, punktujące wszystkie wady prawne umowy kredytu denominowanego Deutsche Banku, które nie zostały dostrzeżone przez Sąd I oraz II instancji i których po części nie obejmowała skarga kasacyjna. Są to wady takiego rodzaju, że prowadzą do nieważności umowy, a Sąd Najwyższy powinien je uwzględnić z urzędu, nawet bez powoływania się na nie przez kredytobiorcę.”

– komentuje mec. Barbara Garlacz.

     

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś się po bezpłatną analizę swojej umowy kredytowej, nadszedł ten czas. Wyślij skan umowy na adres frankowicze@arbitersa.pl i dołącz do zadowolonych klientów, którzy nie są już frankowiczami.

WIĘCEJ: TUTAJ