Szkody łowieckie to inaczej  szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny oraz szkody powstałe przy polowaniach. Kto więc ponosi za nie odpowiedzialność?

 
  • Odpowiedzialność finansowa w przypadku szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych leży po stronie dzierżawcy obwodu łowieckiego lub zarządcy obwodu łowieckiego. Czas na wypłacenie odszkodowania to 30 dni, jeżeli nie wniesiono odwołania.
      Inaczej wygląda sytuacja kiedy to szkody wyrządzi zwierzyna łowna objęta całoroczną ochroną (łoś) na obszarach łowieckich polnych oraz niewchodzących w skład obwodów łowieckich, a także wyrządzonych przez daniele, sarny, dziki, jelenie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, w takim wypadku odszkodowanie wypłaca zarząd województwa, ze środków budżetu państwa. W kolejnym przypadku, czyli szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), ale na obszarach obwodów łowieckich LEŚNYCH, do wypłaty odszkodowania zobowiązane jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ze środków budżetu państwa.    

Arbiter S.A. od 2009 roku zajmuje się pomocą w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów prawnych.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, zgłoś się do nas –  Odszkodowanie.