7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział na pytania prejudycjalne,

W czwartek 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział na pytania prejudycjalne, które zadał mu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie przeciwko mBankowi. Dotyczyły unieważniania umowy, przedawnienia roszczeń oraz naliczania odsetek.

Trybunał uznał, że konsument nie musi składać przed sądem sformalizowanego oświadczenia, by skorzystać z ochrony przewidzianej w unijnej dyrektywie 93/136/EWG (dot. nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich). Według Trybunału sądy krajowe mają obowiązek zbadać z urzędu, czy postanowienia umowy są nieuczciwe.

TSUE stanął na stanowisku, że Bankom nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie wykraczające poza udostępniony kredytobiorcy kapitał kredytu oraz odsetek za zwłokę liczonych od dnia wezwania do zapłaty. Oznacza to, że roszczenia konsumenta nie powinny ulec obniżeniu o dodatkowe należności przysługujące bankowi.

Czytaj więcej